This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website.

 
HU / EN
Adatvédelem

A TYPOTEX KIADÓ ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Typotex Kiadó által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és az adatvédelmi és -kezelési politikát, amelyet a Typotex Kiadó magára nézve kötelezőnek ismer el.

 

Jelen szabályok kialakításakor a Typotex Kiadó figyelembe vette a következőket: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv."); 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről; továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, illetőleg az ONLINE PRIVACY ALLIANCE ajánlásait.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Typotex Kiadó által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

2. Fogalmak meghatározása

 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

 

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

 

Adatkezelő: Typotex Kft. (székhelye: 1024 Budapest, Retek u. 33-35.).

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok összessége.

 

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

 

Adattovábbítás: a személyes adat meghatározott harmadik személy számára való hozzáférhetővé tétele.

 

Nyilvánosságra hozatal: személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából a személyes adatok feldolgozását végzi.

 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

 

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.

 

Gépi feldolgozás: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése, amennyiben ezeket a műveleteket gépi eszközökkel hajtják végre.

 

Felhasználó: az a természetes személy, aki a www.typotex.hu, illetve a www.interkonyv.hu oldalakon regisztrál, azok felhasználója.

 

 

3. A kezelt Személyes adatok köre

 

3.1. A Felhasználó döntése alapján megadható adat: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, a Felhasználó által megrendeléseikor vásárolt termékkategória, a Felhasználó által alkalmazott átvételi és fizetési mód, a Felhasználó vásárlásainak tételösszege, a Felhasználónak a törzsvásárlói program keretében létrehozott törzsvásárlói azonosítója.

 

3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzített adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb az felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

 

3.3. A Typotex Kiadó a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagokat (ún. cookie-kat) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása. A cookie-t Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

 

 

4. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

 

4.1. Az Adatkezelésre a www.typotex.hu, illetve a www.interkonyv.hu oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

4.2. Az Adatkezelés célja a www.typotex.hu, illetve a www.interkonyv.hu oldalakon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó Személyes adatok köre a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.

 

4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd. 3.2. pont) célja a www.typotex.hu, illetve a www.interkonyv.hu oldalán elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a Typotex Kiadó weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

 

4.4. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

 

4.5. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

 

5. Az Adatkezelés elvei

 

5.1. A Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

 

5.2. A Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

 

5.3. A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

 

5.4. A Személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett Felhasználó azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

 

5.5. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt Személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

 

 

6. A Typotex Kiadó által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

 

6.1. A Typotex Kiadó szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat a Typotex Kiadó az érintettek hozzájárulása alapján, kizárólag célhoz kötötten használja fel.

 

6.2. A Typotex Kiadó mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott Személyes adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, valamint további kivételek a jelen szabályzat 10.3 pontjában foglalt adattovábbítási esetek.

 

6.3. A Typotex Kiadó bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Typotex Kiadó érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.

 

6.4. A Typotex Kiadó rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott Személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

6.5. A Typotex Kiadó kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználók bármely Személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Typotex Kiadó felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az Adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy a Személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

 

6.6. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat a Typotex Kiadó az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

6.7. A Typotex Kiadó mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Typotex Kiadó kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

 

6.8. A Typotex Kiadó kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

6.9. Ha a Személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

 

6.10. A Typotex Kiadó mint Adatkezelő a Személyes adatot törli, ha

(i) annak kezelése jogellenes;

(ii) a Felhasználó Személyes adatának törlését kéri;

(iii) a Személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

(iv) az Adatkezelés célja megszűnt, vagy a Személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

(v) a Személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

6.11. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

 

6.12. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akik részére korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbításra került. Az értesítés az Adatkezelő mellőzheti, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

 

6.13. Ha a Társaság, mint Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a Felhasználót a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól, továbbá arról, hogy az Adatkezelő határozatával szemben a bírósághoz ill. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

 

7. Az Adatkezelés időtartama

 

7.1. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik. A törlés időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

 

7.2. A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le – addig kezelhetőek a Typotex Kiadó mint Adatkezelő részéről, amíg Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó az Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatásigénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. A Személyes adatok törlésére az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

 

7.3. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Typotex Kiadó biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

 

 

8. Rendelkezés Személyes adatokkal

 

8.1. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a Személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelezőrendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával mondható le.

 

8.2. Egyes Személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.

 

8.3. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

 

9. Adatfeldolgozás

 

9.1. A Typotex Kiadó külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt Személyes adatokat maga dolgozza fel.

 

 

10. Adattovábbítás lehetősége

 

10.1. A Typotex Kiadó mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

10.2. Amennyiben a Typotex Kiadó a www.typotex.hu, illetve a www.interkonyv.hu oldalon található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás kizárólag a már regisztrált Felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

 

10.3. A Felhasználók egyes személyes adatai, meghatározott célból, a Felhasználó hozzájárulása alapján az alábbiak szerint továbbításra kerülnek:

 

a. a www.arukereso.hu oldal Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése a Typotex Kiadó által továbbításra kerül a Naspers OCS Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-186759) részére Az adattovábbítás célja a vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli;

b. a Typotex Kiadó a Felhasználók regisztráció során rögzített személyes adatait és megrendelési adatait a megrendelt csomagok kézbesítése érdekében, továbbá termékekre vonatkozó böngészési adatait a személyes adatoktól elkülönítve statisztikai célokból továbbíthatja a DPD Hungária Kft. (1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. ép., Cg. 01-09-888141) valamint a Magyar Posta Zrt. (1101 Budapest, Üllői út 114-116. Cg. 01-10-042463) részére.

 

11. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

 

11.1. A Typotex Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

 

 

12. A Felhasználók jogai az Adatkezelő által kezelt Személyes adataikkal kapcsolatosan

 

12.1. Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Typotex Kiadótól mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére (1024 Budapest, Retek u. 33-35.) küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@typotex.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

 

12.2. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

 

12.3. A kezelt Személyes adat helyesbítéséről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

12.4. A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatának Adatkezelése ellen,

a) ha a Személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, a Személyes adatot átvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

b) ha a Személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Typotex Kiadó mint Adatkezelő a tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

Ha a Typotex Kiadó az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést – beleértve a további Adatfelvételt és Adattovábbítást is – megszünteti, és a Személyes adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a jelen pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

13. Jogérvényesítési lehetőségek

 

13.1 A Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Infotv., valamint a 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az iroda@typotex.hu e-mail címen.

 

 

Budapest, 2015.10.02.