This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website.

 
HU / EN
A kriminális hetedik bé

Min­den­fé­le gye­rek jár a Zebra utcai is­ko­lá­ba. A szü­lők kö­zött van rend­őr, ban­kár, maf­fi­ó­zó, de ide jár az al­vi­lág csa­va­ros eszű ügy­véd­jé­nek tompa agyú fi­acs­ká­ja is. És per­sze itt van Juli, akit ba­rá­tai és el­len­sé­gei nem túl ta­lá­ló­an csak Szörny­el­lá­nak ne­vez­nek. A gye­re­kek iga­zán te­li­be kap­ják az éle­tet! Hol min­den­fé­le rab­lá­sok­ba ke­ve­red­nek, hol az is­ko­la körül ólál­ko­dó ká­bí­tó­szer­áru­sok út­ja­it ke­resz­te­zik. Végül az osz­tály össze­tar­tá­sá­nak kö­szön­he­tő­en si­ker­rel ve­szik fel har­cot a bű­nö­zők­kel. A Kaján Tibor által il­luszt­rált hu­szon­hat csat­ta­nós tör­té­net mind­egyi­két egy-egy lo­gi­kai fel­adat zárja, ami egye­dül­ál­ló­an ész­pezs­dí­tő­vé teszi a köny­vet.

Bóc Ist­ván fi­zi­kus­ként vég­zett, je­len­leg egy acél­ke­res­ke­del­mi cég ter­mék­me­ne­dzse­re. Ed­di­gi köny­vei min­dig új­don­sá­got je­len­tet­tek, A sze­ren­cse tit­kai (Gon­dol­ko­dom, tehát nye­rek) című kötet több ki­adás­ban kelt el: az ér­dek­lő­dés kü­lö­nö­sen akkor ug­rott meg, ami­kor a szer­ző el­mé­le­ti mód­sze­rét meg­va­ló­sít­va né­hány ka­lan­dor ki­fosz­tot­ta a lon­do­ni Ritz szál­ló ka­szi­nó­ját.

TitlePagesSize
A kriminális hetedik bé (Whole e-book)
1-135 2.5 MB
Tartalom
5-5 229 kB Please, log in to use the print function!
Egy kis bevezető
7-8 249 kB Please, log in to use the print function!
Recommended books