This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website.

 
HU / EN
Csernobil
Tények, okok, hiedelmek

Cser­no­bil. Ez az ukrán kis­vá­ros las­san húsz éve fo­ga­lom, amely­ről szak­em­be­rek, po­li­ti­ku­sok és maga a bi­zony­ta­lan­ság­nak ki­tett nagy­kö­zön­ség vi­tat­ko­zik. Az ott tör­tén­tek va­ló­szí­nű­leg örök­re a vi­lág­tör­té­ne­lem ré­szé­vé vál­tak, akár­csak Pom­pei vagy Hi­ro­si­ma tra­gé­di­á­ja.

A szer­zők ez­út­tal szak­em­be­rek és nem új­ság­írók, ezért szak­sze­rű­en ugyan­ak­kor min­den­ki szá­má­ra ért­he­tő módon is­mer­te­tik a cser­no­bi­li atom­erő­mű tí­pus­hi­bá­it, a sú­lyos bal­eset okait és le­fo­lyá­sát, va­la­mint az ahhoz ve­ze­tő mű­sza­ki, tár­sa­dal­mi és po­li­ti­kai oko­kat, a ki­bo­csá­tott ra­dio­ak­tív szennye­zés föld­raj­zi el­osz­lá­sát és annak egész­ség­ügyi kö­vet­kez­mé­nye­it. Rész­le­te­sen ki­tér­nek a ko­ra­be­li és a je­len­le­gi tá­jé­koz­ta­tás el­lent­mon­dá­sa­i­ra, a média és a szak­em­be­rek fe­le­lős­sé­gé­re. A könyv tar­tal­maz egy mel­lék­le­tet is az el­múlt hat­van év re­ak­tor­bal­ese­te­i­ről.

Szatmáry Zoltán fi­zi­kus, a Mű­egye­tem egye­te­mi ta­ná­ra. Annak ide­jén sze­mé­lye­sen részt vett a cser­no­bi­li ka­taszt­ró­fa hazai ha­tá­sa­i­nak az el­há­rí­tá­sá­ban.

Aszódi Attila gé­pész­mér­nök, a Műegyetem Nukleáris Technikai Intézetének az igaz­ga­tó­ja, egye­te­mi do­cens.

Recommended books