This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website.

 
HU / EN
Génmódosított növények - Mire jók?

Ma a vi­lá­gon pél­dát­lan gyor­sa­ság­gal nö­vek­szik a ge­ne­ti­ka­i­lag mó­do­sí­tott nö­vé­nyek ve­tés­te­rü­le­te. Hogy ez jó vagy sem, arról in­ten­zív és in­du­la­tos szak­mai, po­li­ti­kai, gaz­da­sá­gi, és mé­dia­vi­ták foly­nak. De miről is vi­tat­ko­zunk?

Tudta ön, hogy:

...a DNS ön­ma­gá­ban nem élő anyag?

...a kló­no­zás - bár­hon­nan is szár­ma­zik a ki­je­lölt gén - több­nyi­re az Esche­ri­chia coli nevű em­be­ri bél­bak­té­ri­um­ban tör­té­nik meg?

...​Dolly, az első kló­no­zott bá­rány a 227-ik kí­sér­let­re si­ke­rült?

...a pap­a­ját a gén­tech­no­ló­gia men­tet­te meg a ki­pusz­tu­lás­tól?

A szer­ző, aki a gén­se­bé­szet aktív mű­ve­lő­je, a me­ző­gaz­da­sá­gi GM-tech­no­ló­gia mi­ben­lé­tét, hasz­nos­sá­gát, il­let­ve ve­szé­lyes­sé­gét elem­zi. Célja a hi­te­les, ér­de­kes, szó­ra­koz­ta­tó tá­jé­koz­ta­tás.

„Ami pedig a vé­le­mé­nye­ket, hi­po­té­zi­se­ket, spe­ku­lá­ci­ó­kat, jós­la­to­kat il­le­ti, meg­kí­sér­lem azok tor­zí­tás­men­tes is­mer­te­té­sét, majd - ahol szük­sé­ges és le­het­sé­ges - ál­lást fog­la­lok velük kap­cso­lat­ban. Nem óhaj­tom ugyan­is tit­kol­ni, hogy e kér­dé­sek több­sé­gé­ről va­ló­ban ha­tá­ro­zott vé­le­mé­nyem van - ami nem a két szél­ső ál­lás­pont szám­ta­ni kö­ze­pe."

Recommended books