This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website.

 
HU / EN
A repülés megszállottai

A re­pü­lés­hez mil­li­ók adják mun­ká­ju­kat ku­ta­tó­in­té­ze­tek­ben, gyá­rak­ban és pi­ló­ta­fül­kék­ben, de csak ke­ve­se­ket aján­dé­koz meg a sors ak­ko­ra te­het­ség­gel, el­szánt­ság­gal és sze­ren­csé­vel, hogy éppen jókor le­gye­nek jó he­lyen, s így lát­vá­nyo­san na­gyot len­dít­hes­se­nek e cso­dá­la­tos tu­do­mány fej­lő­dé­sén. Ez a könyv tu­cat­nyi zseni sor­sát kö­ve­ti végig, akik nem csu­pán ma­ra­dan­dót al­kot­tak a re­pü­lés te­rü­le­tén, de sze­mé­lyi­sé­gük, élet­út­juk is kü­lön­le­ge­sen ér­de­kes és ta­nul­sá­gos. Van kö­zöt­tük, aki­nek neve már éle­té­ben fo­ga­lom­má vált, mint Zep­pe­lin, Mes­ser­schmitt vagy Tu­pol­jev, má­so­ké mél­tat­la­nul me­rült a fe­le­dés ho­má­lyá­ba, mint az eu­ró­pai re­pü­lés­ben több­szö­rö­sen út­tö­rő Al­ber­to San­tos-Du­mont. A könyv meg­pró­bál nem csu­pán nekik elég­té­telt adni, de el­osz­lat­ni né­hány köz­ke­le­tű tév­hi­tet, elő­íté­le­tet is. A hősök sorsa mel­lett ma­radt még hely né­hány fon­to­sabb fel­fe­de­zé­sük, ta­lál­má­nyuk rövid, köz­ért­he­tő is­mer­te­té­sé­re.

TitlePagesSize
A repülés megszállottai (Whole e-book)
1-182 7.7 MB
Tartalomjegyzék
5-6 247 kB Please, log in to use the print function!
Bevezetés
7-8 337 kB Please, log in to use the print function!
Tárgymutató
175-179 294 kB Please, log in to use the print function!
A Kiadó ajánlata
180-182 337 kB Please, log in to use the print function!
Recommended books