This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website.

 
HU / EN
Egy zöldfülű antropológus kalandjai
Feljegyzések a sárkunyhóból

 

Af­ri­ká­ban töl­tött első évé­ről írott őszin­te, mu­lat­sá­gos és ki­hagy­ha­tat­lan, le­fegy­ver­ző­en tisz­te­let­len be­szá­mo­ló­já­val Nigel Bar­ley be­pil­lan­tást enged egy szo­ci­ál­ant­ro­po­ló­gus min­den­nap­ja­i­ba, aki egy sár­kuny­hó­ban ütött ta­nyát, hogy ta­nul­má­nyoz­za a ka­me­ru­ni do­a­jók szo­ká­sa­it, hi­e­de­lem­rend­sze­rét, éle­tét.

A szer­ző meg­ta­nul­ta az egye­te­men, ho­gyan kell te­rep­mun­kát vé­gez­ni, de ha­ma­ro­san ki­de­rült, hogy a do­a­jók mit sem tud­nak arról, ho­gyan kell a te­rep­mun­ka tár­gyá­nak vi­sel­ked­nie. Ezek a „Fel­jegy­zé­sek egy sár­kuny­hó­ból” kis híján oda­vesz­tek. A be­cses pa­pí­ro­kat ter­me­szek, kecs­kék, ege­rek, vi­ha­rok és – Ró­má­ban, a há­nyat­ta­tá­sok utol­só ál­lo­má­sán – tol­va­jok ve­szé­lyez­tet­ték, de épp­olyan el­len­ál­ló­nak bi­zo­nyul­tak, mint a szer­ző maga. Nigel Bar­ley a doajó nép kö­ré­ben töl­tött ka­me­ru­ni éve­i­ről nem a meg­szo­kott tu­do­má­nyos és szak­mai benn­fen­tes­ség­gel szá­mol be. Kí­mé­let­len hu­mor­ral és éles­lá­tás­sal jel­le­mez bü­rok­ra­tá­kat, rend­őrö­ket, vám­hi­va­tal­no­ko­kat, do­a­jó­kat, ame­ri­ka­i­a­kat, né­me­te­ket, fran­ci­á­kat – és an­go­lo­kat is. 

A könyv szer­ző­je Camb­ridge-ben mo­dern nyel­vek­ből dip­lo­má­zott, majd Ox­ford­ban foly­ta­tott ant­ro­po­ló­gi­ai ta­nul­má­nyo­kat és szo­ci­ál­ant­ro­po­ló­gi­á­ból dok­to­rált. Né­hány évnyi ta­ní­tás után két évet te­rep­mun­ká­val töl­tött Ka­me­run­ban. Ot­ta­ni él­mé­nyei vál­tak The In­no­cent An­th­ro­po­lo­gist c. köny­vé­nek for­rá­sá­ul.

 

Recommended books