This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website.

 
HU / EN
Fékevesztett evolúció
Megszaladási jelenségek az emberi evolúcióban

Ez a kötet egy olyan je­len­ség­gel fog­lal­ko­zik, amely­nek fel­is­me­ré­se Dar­win ne­vé­hez köt­he­tő, bár az evo­lú­ció­bio­ló­gu­sok csak jóval ké­sőbb is­mer­ték fel a prob­lé­ma je­len­tő­sé­gét. Az új­don­sá­got az je­len­ti, hogy meg­kí­sé­rel­jük az ún. meg­sza­la­dá­si je­len­sé­get az ember ese­té­ben egy rész­ben új evo­lú­ci­ós hely­zet­re al­kal­maz­ni. Abban re­mény­ke­dünk, hogy ezzel talán evo­lú­ci­ós ma­gya­rá­za­tot tu­dunk adni olyan tár­sa­dal­mi szin­tű je­len­sé­gek­re (pl. test­súly­nö­ve­ke­dés, drog­fo­gyasz­tás, pros­ti­tú­ció), ame­lyek sokan „ci­vi­li­zá­ci­ós be­teg­ség­ként” írnak le.

Ti­tok­ban abban is re­mény­ke­dünk, hogy ezek az el­kép­ze­lé­sek rá­adá­sul se­gí­te­nek fel­is­mer­ni azo­kat a mód­sze­re­ket és meg­ol­dá­so­kat, ame­lyek le­he­tő­vé te­szik, hogy e tár­sa­da­lom szá­má­ra káros fo­lya­ma­to­kat kor­lá­toz­zuk. Ter­mé­sze­te­sen nagy koc­ká­za­tot vál­lal az, aki az em­be­ri­ség jö­vő­jé­nek ala­ku­lá­sát kí­sér­li meg­jó­sol­ni. Egyes vá­ro­si le­gen­dák sze­rint az el­múlt szá­zad ele­jén sokan azért ag­gód­tak, hogy a szál­lí­tást végző lovak ürü­lé­ke el fogja lepni a vá­ro­so­kat. Az ilyen gon­do­la­tok­nak az autók meg­je­le­né­se ve­tett véget, és per­sze ma éppen más el­kép­zelt jövő miatt ke­ser­günk. Nem hisszük, hogy e szer­zők ki­vált­sá­ga lenne a jö­vő­be látás, de ha írá­sa­ink­kal el­gon­dol­kod­tat­juk az Ol­va­sót, akkor már rész­ben el­ér­tük cé­lun­kat. Azt azon­ban biz­ton ál­lít­hat­juk, hogy a fenti je­len­sé­gek és szá­mos más prob­lé­ma meg­ol­dá­sá­hoz az em­be­ri­ség eddig al­kal­ma­zott esz­kö­zei nem bi­zo­nyul­tak ha­tá­sos­nak. Így talán meg­bo­csát­ha­tó a gon­dol­ko­dó ember, a tudós írás­ba fog­lalt ag­go­dal­ma.

A könyv elektronikus kiadása a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg. http://www.nka.hu

Recommended books