This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website.

 
HU / EN
magnifier
Issue year: 2008
Volume: 330 page
ISBN: 978-963-9664-99-9
Category: Literature

Hazát és népet álmodánk
A felvilágosodás és a romantika a közép- és kelet-európai irodalmakban

A ro­man­ti­kus re­gény nem »va­ló­di« tör­té­nel­mi re­gény. Hát akkor mi? Az, ami­nek Kö­zép- és Ke­let-Eu­ró­pán kívül ol­vas­sák: ka­land­re­gény, if­jú­sá­gi re­gény. (S ami­nek alap­ján szer­te a vi­lá­gon még ma is meg­ítél­nek ben­nün­ket, csupa ro­man­ti­kus cso­da­bo­gár­nak tart­ván a kö­zép- és ke­let-eu­ró­pai em­bert.) Ebben rej­lik a műfaj hal­lat­lan nép­sze­rű­sé­gé­nek a titka is: a cse­lek­mé­nyes­ség­ben, a sze­rep­lők egy­ér­tel­mű­sé­gé­ben és vál­to­zat­lan­sá­gá­ban, akik­kel az ol­va­só ezért koc­ká­zat nél­kül azo­no­sul­hat, a szí­nes nyel­vi stí­lus­ban. A baj csak az, hogy a szá­mos til­ta­ko­zás el­le­né­re mi­fe­lénk min­de­nütt va­ló­di­nak tart­ják a ro­man­ti­kus tör­té­nel­mi re­gényt: a leg­több­jük kö­te­le­ző is­ko­lai ol­vas­mány, több­szö­rö­sen meg­ze­né­sí­tett, meg­fil­me­sí­tett, kép­re­gé­nye­sí­tett, té­vé­re, rá­di­ó­ra al­kal­ma­zott mű, a múl­tunk­ról ala­kí­tott kép leg­főbb for­má­ló­ja. S itt már sú­lyo­sabb dol­gok fo­rog­nak koc­kán, mint a lak­ko­zott va­ló­ság­szem­lé­let: a kö­zép- és ke­let-eu­ró­pai kis népek együtt­élé­se.

Recommended books