This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website.

 
HU / EN
Valós analízis előadások I.

Ez a Stras­bourg­ban meg­je­lent tan­könyv a ma­gyar ma­te­ma­ti­kai is­ko­la fel­fo­gás­mód­ját tette közzé fran­cia nyelv­te­rü­le­ten. A hazai ok­ta­tás­hoz ily módon szo­ro­san kap­cso­ló­dó két­kö­te­tes mű fő ré­szei: To­po­ló­gia, Dif­fe­ren­ci­ál­szá­mí­tás, Kö­ze­lí­tő mód­sze­rek, Funk­ci­o­nál­ana­lí­zis, In­teg­rál­szá­mí­tás, Függ­vény­te­rek.
A tár­gya­lás­mód fel­té­te­le­zi az egy­vál­to­zós klasszi­kus valós ana­lí­zis is­me­re­tét. A szer­ző nagy gon­dot for­dít a tár­gyalt kér­dé­sek ki­vá­lasz­tá­sá­ra, esz­té­ti­kus és ál­ta­lá­nos té­te­le­ket fo­gal­maz meg, rövid és ele­gáns bi­zo­nyí­tá­so­kat ad, s az anya­got egy­sze­rű de ki­fe­je­ző pél­dák­kal il­luszt­rál­ja. Rész­le­tes iro­da­lom­jegy­zé­ket közöl, mely­ben meg­ad­ja a tár­gyalt fo­gal­mak és té­te­lek ere­de­ti for­rá­sát. A köny­vet rend­kí­vül ala­pos név- és tárgy­mu­ta­tó egé­szí­ti ki, va­la­mint ok­ta­tá­si meg­jegy­zé­se­ket is tar­tal­maz, me­lyek az egye­te­mi ok­ta­tók­nak nyúj­ta­nak se­gít­sé­get az egyes té­ma­kö­rök sú­lyo­zá­sá­ban.

Ko­mor­nik Vil­mos töb­bek kö­zött Csá­szár Ákos és Czách Lász­ló ta­nít­vá­nya volt az Eöt­vös Lo­ránd Tu­do­mány­egye­te­men, így szem­lé­le­té­ben, gon­dol­ko­dás­mód­já­ban a Fejér Lipót, Riesz Fri­gyes, Turán Pál és Erdős Pál ne­vé­vel fém­jel­zett ma­gyar ma­te­ma­ti­kai tra­dí­ci­ót kö­ve­ti. Köny­ve a stras­bour­gi Louis Pas­teur egye­te­men hat fél­éven ke­resz­tül tar­tott elő­adá­sa­in ala­pul.

Recommended books