Ez az oldal sütiket használ

Az edu.interkonyv.hu weboldal felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi elveinket!

 
HU / EN
magnifier
Fordította: Szombathy Csaba
E-kiadás éve: 2005
Terjedelem: 386 oldal
ISBN: 978-963-2168-57-9
Kategória: Műszaki tudomány

A digitális műsorszórás alapjai
Gyakorlati útmutató mérnökök számára

Hosszú ku­ta­tá­si idő­szak után az el­múlt év­ti­zed­ben in­dult út­já­ra a di­gi­tá­lis te­le­ví­zió. Ana­lóg előd­jé­nél jobb és ál­lan­dó mi­nő­ség­gel, sok­kal gaz­da­sá­go­sabb át­vi­te­li meg­ol­dá­sok­kal va­la­mint új szol­gál­ta­tá­sok le­he­tő­sé­gé­vel tör be min­den­na­pi éle­tünk­be és nyit­ja tágra az ajtót a kon­ver­gen­cia néven em­le­ge­tett je­len­ség­nek, ami­kor is egy­be­fo­nó­dik a táv­köz­lés, a média és az in­for­ma­ti­ka, s együt­te­sen so­ha­sem lá­tott táv­la­to­kat nyit­nak. El­ső­ként a mű­hol­das mű­sor­el­osz­tás­ban vált jel­lem­ző­vé a di­gi­tá­lis meg­ol­dás, most ese­dé­kes Eu­ró­pá­ban - így Ma­gyar­or­szá­gon is - a föld­fel­szí­ni mű­sor­szó­rás di­gi­tá­lis­sá ala­kí­tá­sa és szin­te ezzel egy­idő­ben kerül sor a di­gi­tá­lis ká­bel­te­le­ví­zi­ó­zás al­kal­ma­zá­sá­ra is.

Wal­ter Fis­cher olyan mo­nog­rá­fi­át írt, amely­ben meg­ta­lál­ha­tók a di­gi­tá­lis te­le­ví­zi­ó­zás alap­jai, az in­for­má­ció-tö­mö­rí­té­si el­já­rás­tól a di­gi­tá­lis te­le­ví­zió-át­vi­te­li rend­sze­re­ken ke­resz­tül egé­szen a mé­rés­tech­ni­ká­ig. A fó­kusz­ban az eu­ró­pai di­gi­tá­lis föld­fel­szí­ni mű­sor­szó­rás áll, de jó át­te­kin­tést ka­punk a világ más ré­sze­in hasz­nált rend­sze­rek lé­nye­gé­ről és a mű­hol­das és ká­be­les di­gi­tá­lis mű­sor­el­osz­tás tech­ni­ká­ját is meg­is­mer­jük.

A szer­ző – ok­ta­tói ta­pasz­ta­la­ta­i­nak kö­szön­he­tő­en - ki­vá­ló ará­nyo­kat tart az el­mé­le­ti alap­is­me­re­tek, a ma­te­ma­ti­kai le­írá­sok és a gya­kor­la­ti tud­ni­va­lók kö­zött. Ennek ered­mé­nye­kép­pen e kötet egy­aránt al­kal­mas tan­könyv­nek, mér­nö­ki ké­zi­könyv­nek, sőt még arra is, hogy a nem hír­köz­lé­si alap­kép­zett­sé­gű, de mű­sza­ki té­mák­ban jár­tas ol­va­só képet al­kot­has­son a di­gi­tá­lis te­le­ví­zió mű­kö­dés­mód­já­ról.

MegnevezésOldalakMéret
A digitális műsorszórás alapjai (teljes e-könyv)
1-386 10 MB
Előszó „A digitális műsorszórás alapjai” című könyv magyarországi kiadásához
5-6 229 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Ajánlás
7-7 227 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Előszó
9-11 239 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Tartalom
13-17 249 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
ELSŐ FEJEZET: Bevezetés
19-23 252 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
MÁSODIK FEJEZET: Az analóg televízió
25-28 338 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
HARMADIK FEJEZET: Az MPEG-adatfolyam
29-57 1.1 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
NEGYEDIK FEJEZET: Az ITU-BT.R.601 (CCIR 601) előírásainak megfelelő digitális videojel
59-62 338 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
ÖTÖDIK FEJEZET: Transzformációk a frenkvenciatartományba és vissza
63-79 688 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
HATODIK FEJEZET: MPEG-2 képkódolás
81-103 1001 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
HETEDIK FEJEZET: Hangjelek MPEG és Dolby Digital rendszerű kódolása
105-118 647 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
NYOLCADIK FEJEZET: Teletext a DVB-rendszerben
119-121 419 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
KILENCEDIK FEJEZET: A digitális képszabványok összehasonlítása
123-132 356 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
TIZEDIK FEJEZET: Mérések az MPEG-2 adatfolyamon
133-147 536 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
TIZENEGYEDIK FEJEZET: A digitális televíziójelek képminőségének vizsgálata
149-157 520 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
TIZENKETTEDIK FEJEZET: A digitális moduláció alapjai
159-177 706 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
TIZENHARMADIK FEJEZET: Műholdas digitális televízió – a DVB-S rendszer
179-199 807 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
TIZENNEGYEDIK FEJEZET: A DVB-S méréstechnika
201-207 295 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
TIZENÖTÖDIK FEJEZET: Digitális TV-jelek továbbítása szélessávú kábelhálózaton keresztül (a DVB-C rendszer)
209-216 626 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
TIZENHATODIK FEJEZET: Az ITU-T J83B szabvány szerinti, szélessávú digitális kábeltévérendszer
217-218 249 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
TIZENHETEDIK FEJEZET: Digitális TV-jelek méréstechnikája szélessávú kábelhálózatokon
219-236 708 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
TIZENNYOLCADIK FEJEZET: Az ortogonális frekvenciaosztásos nyalábolás (OFDM)
237-255 713 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
TIZENKILENCEDIK FEJEZET: A földfelszíni digitális televízió-műsorszóró rendszer (DVB-T)
257-297 937 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
HUSZADIK FEJEZET: A DVB-T méréstechnika
299-322 931 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
HUSZONEGYEDIK FEJEZET: Az észak-amerikai ATSC-szabványnak megfelelő digitális földfelszíni televízió
323-337 712 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
HUSZONKETTEDIK FEJEZET: Mérések az ATSC/8VSB-rendszerben
339-345 608 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
HUSZONHARMADIK FEJEZET: A digitális földfelszíni televízió ISDB-T szabványa
347-349 247 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
HUSZONNEGYEDIK FEJEZET: A digitális televíziózás a világban – áttekintés
351-353 241 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Irodalomjegyzék
355-357 250 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Fogalmak és meghatározások
359-371 282 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
A digitális televíziótechnika tipikus mérőműszerei és egyéb berendezései
373-381 477 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Tárgymutató
383-386 240 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Ajánlott könyvek