Ez az oldal sütiket használ

Az edu.interkonyv.hu weboldal felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi elveinket!

 
HU / EN
Fenntartható energia
Mellébeszélés nélkül

Ez a könyv nem ri­o­gat vi­lág­vé­ge-szce­ná­ri­ók­kal és nem lob­bi­zik egyik ener­gia­ága­zat­nak sem. Ami egy könyv meg­írá­sá­val meg­te­he­tő a fenn­tart­ha­tó ener­gi­á­ért, azt a szer­ző meg­te­szi. Jó fi­zi­kus mód­já­ra egy új mér­ték­egy­sé­get vezet be, amely al­kal­mas arra, hogy össze­mér­he­tő­vé vál­jon min­den­faj­ta ener­gia­ter­me­lés és -fo­gyasz­tás. Ez a mér­ték az egy főre és egy napra eső ener­gia­fel­hasz­ná­lás, il­let­ve -ter­me­lés. Bár­mely or­szág sta­tisz­ti­kai ada­tai alap­ján az ér­té­kek esze­rint már ki­szá­mol­ha­tók és össze­ha­son­lít­ha­tók. Így lé­pé­sen­ként méri össze a fo­gyasz­tói tár­sa­da­lom em­be­ré­nek napi ener­gia­szük­ség­le­te­it és a kü­lön­bö­ző ener­gia­ter­me­lé­si for­mák napi ter­me­lé­sé­nek le­he­tő­sé­ge­it, kor­lá­ta­it.

Nem­csak okos, de szel­le­mes is, gya­kor­la­ti­as is. Hála tisz­ta gon­do­lat­me­ne­té­nek, könnye­dén le­szá­mol az olyan tév­esz­mék­kel, hogy pél­dá­ul „ha ki­hú­zod a te­le­fon­töl­tőt, máris tet­tél a kör­nye­ze­tért” – ez ugyan­is túl kevés, még ha min­den­ki kö­ve­ti is a ta­ná­csot. A mennyi­sé­gek ará­nya­it remek gra­fi­ko­nok­kal szem­lél­te­ti. Mér­té­ket és mód­szert ad. Az a bi­zo­nyos „bár­mely or­szág” ese­té­ben ter­mé­sze­te­sen Nagy-Bri­tan­nia. Úgy­hogy meg­ma­rad az iz­ga­tó kér­dés szá­munk­ra: ho­gyan ala­kul­ná­nak a szá­mok és gra­fi­ko­nok Ma­gyar­or­szág­ra vo­nat­ko­zó­an? A mi sta­tisz­ti­kai ada­ta­ink­kal, mel­lé­be­szé­lés nél­kül.

David JC Mac­Kay a Camb­ridge-i Egye­tem fi­zi­ka­pro­fesszo­ra, akit – nem meg­le­pő módon – a könyv első meg­je­le­né­sét kö­ve­tő­en az angol ener­gia­ügyi mi­nisz­té­ri­um tu­do­má­nyos fő­ta­nács­adó­já­nak kér­tek fel.

MegnevezésOldalakMéret
A könyvről
1-4 381 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
1. Indítékok
2-25 2.1 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Előszó
7-8 727 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
A lektor előszava a magyar kiadáshoz
9-13 422 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Tartalomjegyzék
11-12 391 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
2. Mérleg
26-34 613 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
3. Autók
35-38 1.0 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
4. Szél
39-42 800 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
5. Repülők
43-45 1.2 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
6. Napenergia
46-59 3.3 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
7. Fűtés és hűtés
60-65 971 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
8. Vízenergia
66-68 1.1 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
9. Világítás
69-71 724 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
10. Tengeri szél
72-81 2.8 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
11. Kütyük
82-86 1.5 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
12. Hullámok
87-90 956 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
13. Élelmiszerek és mezőgazdaság
91-96 860 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
14. Árapály
97-104 915 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
15. Hétköznapi használati tárgyaink
105-114 3.5 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
16. Geotermikus energia
115-119 1.0 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
17. Közszolgáltatások
120-123 869 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
18. Támaszkodhatunk csak a megújuló forrásokra?
124-135 1.5 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
19. Minden NAGY segít
138-142 747 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
20. Jobb közlekedés és szállítás
143-168 12 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
21. Okosabb fűtés
169-186 2.4 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
22. Az elektromosság hatékonyabb használata
187-188 589 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
23. Fenntartható fosszilis tüzelőanyagok?
189-192 899 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
24. Atomenergia?
193-211 2.3 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
25. Élhetünk-e más országok megújuló forrásaiból?
212-221 2.4 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
26. A termelés ingadozása és az energia tárolása
222-241 3.0 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
27. Öt energetikai terv Nagy-Britannia számára
242-254 608 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
28. Na de mi a helyzet a költségekkel?
255-263 993 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
29. Mit tegyünk most?
264-275 531 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
30. Energetikai tervek Európa, Amerika és a világ számára
276-285 1.0 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
31. Légből kapott szén-dioxid
286-297 1.0 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
32. Igent mondunk
298-298 341 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Köszönetnyilvánítás
299-300 386 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
A. Autózás II.
302-311 1.7 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
B. Szél II.
312-318 1.2 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
C. Repülés II.
319-334 2.7 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
D. Napenergia II.
335-341 1.9 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
E. Fűtés II.
342-361 2.3 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
F. Hullámok II.
362-365 568 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
G. Árapály II.
366-378 838 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
H. Hétköznapi használati tárgyaink II.
379-384 1.6 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
I. Gyors áttekintés
386-397 933 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
J. Lakosság és terület
398-401 589 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
K. Az Egyesült Királyság energetikai történelme
402-403 543 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Bibliográfia
404-410 437 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Név- és tárgymutató
411-413 367 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
A szerzőről
414-414 618 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Diagram a teljesítmények átszámításához
415-415 338 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Diagram a szén-dioxid mennyiségének átszámításához
416-416 757 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Ajánlott könyvek