Ez az oldal sütiket használ

Az edu.interkonyv.hu weboldal felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi elveinket!

 
HU / EN
A foglalkozási rehabilitáció támogatása pszichológiai eszközökkel

A jelen kötet mű­fa­ja szán­dé­ka­ink sze­rint egy­sé­ges tan­könyv, amely­ben az egyes rész­ta­nul­má­nyok fe­sze­sen egy­más­ra épül­nek. Tan­köny­vünk konk­rét célja a meg­vál­to­zott mun­ka­ké­pes­sé­gű és fo­gya­té­kos sze­mé­lyek mun­ka­vál­la­lá­sá­val kap­cso­lat­ban fel­me­rü­lő ál­ta­lá­no­sabb pszi­cho­ló­gi­ai és ki­fe­je­zet­ten mun­ka­pszi­cho­ló­gi­ai kér­dé­sek, kér­dés­fel­ve­té­sek rész­le­tes be­mu­ta­tá­sa és ehhez kap­cso­ló­dó­an a ren­del­ke­zés­re álló kap­cso­ló­dó tu­do­má­nyos ered­mé­nyek meg­vi­ta­tá­sa. Az el­mé­le­ti, tu­do­má­nyos meg­ala­po­zott­ság mel­lett tö­re­ked­tünk arra is, hogy hazai és kül­föl­di gya­kor­la­ti pél­dák­kal, ta­pasz­ta­la­tok­kal tá­masszuk alá az el­mé­le­ti meg­kö­ze­lí­té­se­ket. Ebből szár­ma­zó­an ta­nul­mány­kö­te­tünk igen szí­nes gyűj­te­mé­nye a fog­lal­koz­ta­tá­si re­ha­bi­li­tá­ció té­ma­kö­ré­nek, és ezért re­mé­nye­ink sze­rint az ol­va­sók szé­les ér­dek­lő­dé­si körét elé­gít­he­ti ki.

MegnevezésOldalakMéret
A foglalkozási rehablitáció támogatása pszichológiai eszközökkel (teljes e-könyv)
1-329 7.2 MB
Címnegyed
1-4 166 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Tartalom
5-5 368 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
ELŐSZÓK
7-14 456 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
I.1. Mi az intervenciók alapja? A fogyatékosság modelljei
17-37 861 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
I.2. A rehabilitációs tanácsadás
39-60 502 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
I.3. A teammunka szerepe az orvosi rehabilitációban
61-78 925 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
II.1. A foglalkoztatási rehabilitáció modelljei és folyamatai
81-103 511 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
II.2. A munkapszichológia gyakorlata és lehetőségei az orvosi rehabilitáció során
105-132 748 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
II.3. A látássérültek munkaerő-piaci reintegrációja a gyakorlatban
133-156 497 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
II.4. A megváltozott munkaképességű személyekkel szembeni szociális viszonyulások következményei és ezek hatékony kezelése
157-175 865 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
III.1. A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása és munkavállalása mögött rejlő motivációs kérdések és lehetőségek
179-204 1.3 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
III.2. Pszichológiai alkalmasság és kiválasztás
205-241 1.4 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
III.3. Munkahelyi szocializáció, beillesztés és alternatív foglalkoztatási formák a megváltozott munkaképességű egyéneknél
243-268 673 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
III.4. A munkahelyi egészségvédelem szempontjai a megváltozott munkaképességű dolgozóknál
269-288 759 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
III.5. A munkahelyi elégedettséget befolyásoló tényezők
289-302 2.2 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
III.6. A megváltozott munkaképességű személyek karrierépítését akadályozó és segítő tényezők
303-329 652 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Ajánlott könyvek