Ez az oldal sütiket használ

Az edu.interkonyv.hu weboldal felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába. További információért kérjük, olvassa el adatvédelmi elveinket!

 
HU / EN
Az erény természete
Önzetlenség, együttműködés, nagylelkűség

Ön­zet­len­ség, nagy­lel­kű­ség, ön­fel­ál­do­zás, a fe­le­ba­rát és ön­ma­gunk egy­képp való sze­re­té­se a leg­szebb, az iga­zán igazi em­be­ri tu­laj­don­ság. Igen ám, de a nagy szív­jó­ság­nak evo­lú­ci­ós szem­pont­ból épp­úgy ha­szon­nal kell jár­nia, mint a lé­tért való küz­de­lem ag­resszi­ó­já­nak.
Az alt­ru­iz­mus evo­lú­ció­el­mé­le­ti szem­lé­le­te a leg­újabb tu­do­má­nyok egyi­ke. Ha­zánk­ban a szer­ző a téma egyik leg­ki­vá­lóbb kép­vi­se­lő­je.
A jó­cse­le­ke­det ki­vált­ja a ro­kon­szen­vet, nö­ve­li a cso­por­ton be­lü­li presz­tízst és ezzel biz­ton­sá­got ad - írja. De a té­má­hoz hoz­zá­tar­to­zik a kí­sér­le­ti já­ték­el­mé­let ko­ope­ra­tív stra­té­gi­á­já­nak vizs­gá­la­ta, az ant­ro­po­ló­gi­ai ku­ta­tá­sok, il­let­ve a kog­ni­tív és ideg­tu­do­má­nyok sok-sok ered­mé­nye is. Ezek mind hoz­zá­já­rul­nak ahhoz, hogy át­fo­gó és a le­he­tő­sé­ge­ink­hez mér­ten tel­jes képet kap­junk az em­be­ri ön­zet­len­ség ter­mé­sze­té­ről.
Az evo­lú­ci­ós erők sze­lek­ci­ós fo­lya­ma­tai ép­pen­ség­gel az együtt­mű­kö­dé­si stra­té­gi­á­hoz ve­zet­nek. Ezt a ta­nul­sá­got pedig jó tudni. Ebben bíz­ha­tunk a jö­vő­ben is.

MegnevezésOldalakMéret
Az erény természete (teljes e-könyv)
1-313 45 MB
Tartalom
5-7 230 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Előszó
9-12 246 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
1. Rokonság
13-36 1.6 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
2. Család
37-45 309 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
3. Hasonlóság
46-60 2.2 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
4. Egymásrahangolódás
61-68 452 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
5. Együttműködés
69-89 1.1 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
6. Csalás
90-104 11 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
7. Bizalom
105-123 13 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
8. Túl az önérdeken
124-134 330 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
9. Büntetés
135-149 1.6 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
10. Normák és szankciók
150-169 598 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
11. Hírnév
170-193 2.8 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
12. Nagylelkűség
194-207 297 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
13. Kérkedés
208-225 3.6 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
14. Együttérzés
226-252 9.2 MB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
15. Okok és indítékok
253-280 370 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Függelék
281-283 245 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Irodalom
285-306 307 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Név- és tárgymutató
307-313 260 kB Kérjük, a nyomtatás a funkcióhoz jelentkezzen be!
Ajánlott könyvek