Szász Pál

A differenciál- és integrálszámítás elemei I.

Van­nak köny­vek, mint a „Pólya–Szegő”, a „Hardy–Wright”, vagy amit az ol­va­só a ke­zé­ben tart, a „Szász Pál”, ame­lyek­re csak a szer­zők ne­vé­vel hi­vat­ko­zunk. E le­gen­dás alap­mű­vek­nél a cím meg­adá­sa tel­je­sen fe­les­le­ges, min­den­ki tudja, hogy me­lyik könyv­ről van szó. Egy szer­ző­nek ennél na­gyobb el­is­me­rés nem is adat­ha­tik meg: az ol­va­sók szé­les tá­bo­ra kerül ge­ne­rá­ci­ó­kon ke­resz­tül sze­mé­lyes is­me­ret­ség­be a mű­vé­vel. A jelen könyv ezt az el­is­me­rést min­den szem­pont­ból ki­ér­de­mel­te. Szász Pál mo­nu­men­tá­lis műve a har­min­cas évek ele­jén író­dott, nem sok­kal az­után, hogy a klasszi­kus ana­lí­zis alap­fo­gal­mai és alap­ve­tő té­te­lei a mai for­má­juk­ban vég­le­ge­sen ki­kris­tá­lyo­sod­tak. Ez a könyv tar­tal­maz­za mind­azt, amit a „cal­cu­lus­ról” egy mér­nök­nek, ma­te­ma­ti­kus­nak, fi­zi­kus­nak vagy ta­nár­nak tud­nia kell. Azon­ban a cím „A dif­fe­ren­ci­ál­szá­mí­tás és in­teg­rál­szá­mí­tás ele­mei” nem tel­je­sen fedi a tar­tal­mat, ugyan­is itt sok­kal több­ről van szó, ne­ve­ze­te­sen a könyv tar­tal­maz­za a dif­fe­ren­ci­ál­geo­met­ria, a valós függ­vény­tan és a to­po­ló­gia ele­me­it is.


Szász Pál: A differenciál- és integrálszámítás elemei I. című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek