Ahmed Zewail

A fáraók földjének Nobel-díjasa

„E könyv tíz fe­je­ze­te el­be­szé­li, hogy ho­gyan ju­tot­tam el Egyip­tom­ból Ame­ri­ká­ba – uta­zá­so­mat az idő­ben. Ami­kor az „élet­út”, vagy az ehhez ha­son­ló ki­fe­je­zé­se­ket hasz­ná­lom, egy­út­tal sze­ret­ném hang­sú­lyoz­ni a sors­nak, va­la­mint azok­nak az ese­mé­nyek­nek és vá­rat­lan for­du­la­tok­nak az eset­le­ges­sé­gét, ame­lyek éle­te­met ala­kí­tot­ták. Hat főbb ál­lo­más­ban fog­la­lom össze éle­tem: a gyer­mek­kor, amely a Nílus part­ja­in kez­dő­dött, és ame­lyet szü­le­im sze­re­te­te és belém he­lye­zett bi­zal­ma ha­tott át; az Ale­xand­ri­ai Egye­te­men töl­tött éveim, ame­lyek meg­ha­tá­ro­zó­ak vol­tak tu­do­má­nyos pá­lya­fu­tá­som és há­zas­sá­gom szem­pont­já­ból; ösz­tön­dí­jas ame­ri­kai éveim, ame­lyek egy új világ ka­pu­it tár­ták fel előt­tem; a tu­do­má­nyos fel­fe­de­zé­sek cal­te­c­hi évei, ame­lyek meg­vál­toz­tat­ták gon­dol­ko­dá­sun­kat az anyag és az idő tu­do­má­nyá­ról; a Nem­zet­kö­zi Fej­szál Ki­rály Díj el­nye­ré­se, amely cso­por­tom szá­má­ra az első je­len­tős el­is­me­rést je­len­tet­te, és amely révén új csa­lá­dot ala­pí­tot­tam; és végül a No­bel-díj el­nye­ré­se, amellyel nevem be­ke­rült a tu­do­mány­tör­té­net­be.De a könyv nem­csak éle­tem­ről szól, hanem az idő­ről és az anyag­ról is. Be­mu­tat­ja a femt­ovi­lág­ban tett fel­fe­de­zé­se­ink­hez ve­ze­tő utat és tu­do­má­nyos fej­lő­dést. Írá­so­mat az új „vi­lág­ren­det­len­ség­gel” kap­cso­la­tos két­sé­ge­im­mel zárom, és azok­kal a gon­do­la­ta­im­mal, ame­lye­ket út­ra­va­ló­nak szá­nok a jö­vő­re vo­nat­ko­zó­an, kü­lö­nö­sen egyip­to­mi és ame­ri­kai szem­pont­ból. A könyv három nagy té­má­ja: az élet, a tu­do­mány, és jövő – ahogy én látom.”


Ahmed Zewail: A fáraók földjének Nobel-díjasa című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: epub, pdf.

Ajánlott könyvek