Buttyán Levente - Vajda István

Kriptográfia és alkalmazásai

Nap­ja­ink­ra az in­for­má­ci­ós tech­no­ló­gi­ák mé­lyen be­ha­tol­tak a gaz­da­ság­ba és a tár­sa­da­lom­ba, s eze­ken ke­resz­tül az egyes egyén min­den­na­pi éle­tét is át­szö­vik az in­for­má­ció elekt­ro­ni­kus tá­ro­lá­sá­val, to­váb­bí­tá­sá­val, és fel­dol­go­zá­sá­val kap­cso­la­tos fel­ada­tok. A biz­ton­ság az in­for­má­ci­ós tech­no­ló­gi­ák al­kal­maz­ha­tó­sá­gá­nak alap­ve­tő kri­té­ri­u­má­vá vált. Az in­for­má­ció biz­ton­sá­gát al­go­rit­mi­kus, fi­zi­kai il­let­ve rend­sza­bá­lyi tech­ni­kák kom­bi­ná­lá­sá­val ér­het­jük el – ennek tu­do­má­nya a krip­tog­rá­fia.
A tan­könyv célja a krip­tog­rá­fia leg­fon­to­sabb mód­sze­re­i­nek el­mé­le­ti tag­la­lá­sa, s azok ti­pi­kus al­kal­ma­zá­sa­i­nak be­mu­ta­tá­sa. Az el­mé­le­ti ala­pok­ra épít­ve, és azok to­váb­bi de­monst­rá­ci­ó­ját cé­loz­va, a tan­könyv is­mer­tet né­hány krip­tog­rá­fi­ai al­kal­ma­zást is az In­ter­net és a ve­ze­ték­nél­kü­li (mobil) há­ló­za­tok va­la­mint az elekt­ro­ni­kus ke­res­ke­de­lem vi­lá­gá­ból.


Buttyán Levente - Vajda István: Kriptográfia és alkalmazásai című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek