Csányi Vilmos - Kampis György - Mérő László - Pléh Csaba

Mindörökké evolúció

Az evo­lú­ció el­mé­le­te alap­ja­i­ban vál­toz­tat­ta meg az em­be­ri gon­dol­ko­dást, és a leg­kü­lön­bö­zőbb szak­te­rü­le­tek tu­dó­sai, ku­ta­tói al­kal­maz­ták vagy száll­tak vele vi­tá­ba. 2009 őszén, a ket­tős ju­bi­le­um al­kal­má­ból Kam­pis György, Csá­nyi Vil­mos, Mérő Lász­ló, Pléh Csaba és Csík­szent­mi­há­lyi Mi­hály mu­tat­ta be az evo­lú­ci­ós gon­do­lat egy-egy új és je­len­tős al­kal­ma­zá­sát.

A Dar­win-év tisz­te­le­té­re tar­tott elő­adá­so­kat jelen kö­tet­ben adjuk közre, Stöc­kert Gá­bor­nak, az Index új­ság­író­já­nak elő­sza­vá­val.

A könyv elektronikus kiadása a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelent meg. http://www.nka.hu


Mihancsik Zsófia (szerk.): Mindörökké evolúció című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: epub, pdf.

Ajánlott könyvek