David J. C. MacKay

Fenntartható energia

Mellébeszélés nélkül

Ez a könyv nem ri­o­gat vi­lág­vé­ge-szce­ná­ri­ók­kal és nem lob­bi­zik egyik ener­gia­ága­zat­nak sem. Ami egy könyv meg­írá­sá­val meg­te­he­tő a fenn­tart­ha­tó ener­gi­á­ért, azt a szer­ző meg­te­szi. Jó fi­zi­kus mód­já­ra egy új mér­ték­egy­sé­get vezet be, amely al­kal­mas arra, hogy össze­mér­he­tő­vé vál­jon min­den­faj­ta ener­gia­ter­me­lés és -fo­gyasz­tás. Ez a mér­ték az egy főre és egy napra eső ener­gia­fel­hasz­ná­lás, il­let­ve -ter­me­lés. Bár­mely or­szág sta­tisz­ti­kai ada­tai alap­ján az ér­té­kek esze­rint már ki­szá­mol­ha­tók és össze­ha­son­lít­ha­tók. Így lé­pé­sen­ként méri össze a fo­gyasz­tói tár­sa­da­lom em­be­ré­nek napi ener­gia­szük­ség­le­te­it és a kü­lön­bö­ző ener­gia­ter­me­lé­si for­mák napi ter­me­lé­sé­nek le­he­tő­sé­ge­it, kor­lá­ta­it.

Nem­csak okos, de szel­le­mes is, gya­kor­la­ti­as is. Hála tisz­ta gon­do­lat­me­ne­té­nek, könnye­dén le­szá­mol az olyan tév­esz­mék­kel, hogy pél­dá­ul „ha ki­hú­zod a te­le­fon­töl­tőt, máris tet­tél a kör­nye­ze­tért” – ez ugyan­is túl kevés, még ha min­den­ki kö­ve­ti is a ta­ná­csot. A mennyi­sé­gek ará­nya­it remek gra­fi­ko­nok­kal szem­lél­te­ti. Mér­té­ket és mód­szert ad. Az a bi­zo­nyos „bár­mely or­szág” ese­té­ben ter­mé­sze­te­sen Nagy-Bri­tan­nia. Úgy­hogy meg­ma­rad az iz­ga­tó kér­dés szá­munk­ra: ho­gyan ala­kul­ná­nak a szá­mok és gra­fi­ko­nok Ma­gyar­or­szág­ra vo­nat­ko­zó­an? A mi sta­tisz­ti­kai ada­ta­ink­kal, mel­lé­be­szé­lés nél­kül.

David JC Mac­Kay a Camb­ridge-i Egye­tem fi­zi­ka­pro­fesszo­ra, akit – nem meg­le­pő módon – a könyv első meg­je­le­né­sét kö­ve­tő­en az angol ener­gia­ügyi mi­nisz­té­ri­um tu­do­má­nyos fő­ta­nács­adó­já­nak kér­tek fel.


David J. C. MacKay: Fenntartható energia című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek