A foglalkozási rehabilitáció támogatása pszichológiai eszközökkel

Szerkesztette: Juhász Márta

A jelen kötet mű­fa­ja szán­dé­ka­ink sze­rint egy­sé­ges tan­könyv, amely­ben az egyes rész­ta­nul­má­nyok fe­sze­sen egy­más­ra épül­nek. Tan­köny­vünk konk­rét célja a meg­vál­to­zott mun­ka­ké­pes­sé­gű és fo­gya­té­kos sze­mé­lyek mun­ka­vál­la­lá­sá­val kap­cso­lat­ban fel­me­rü­lő ál­ta­lá­no­sabb pszi­cho­ló­gi­ai és ki­fe­je­zet­ten mun­ka­pszi­cho­ló­gi­ai kér­dé­sek, kér­dés­fel­ve­té­sek rész­le­tes be­mu­ta­tá­sa és ehhez kap­cso­ló­dó­an a ren­del­ke­zés­re álló kap­cso­ló­dó tu­do­má­nyos ered­mé­nyek meg­vi­ta­tá­sa. Az el­mé­le­ti, tu­do­má­nyos meg­ala­po­zott­ság mel­lett tö­re­ked­tünk arra is, hogy hazai és kül­föl­di gya­kor­la­ti pél­dák­kal, ta­pasz­ta­la­tok­kal tá­masszuk alá az el­mé­le­ti meg­kö­ze­lí­té­se­ket. Ebből szár­ma­zó­an ta­nul­mány­kö­te­tünk igen szí­nes gyűj­te­mé­nye a fog­lal­koz­ta­tá­si re­ha­bi­li­tá­ció té­ma­kö­ré­nek, és ezért re­mé­nye­ink sze­rint az ol­va­sók szé­les ér­dek­lő­dé­si körét elé­gít­he­ti ki.


Juhász Márta (szerk.): A foglalkozási rehabilitáció támogatása pszichológiai eszközökkel című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek