Laáb Ágnes

Kompetenciaga(rá)zdálkodás I.

A hall­ga­tók mond­ták:

„Eddig azt hit­tem, hogy a hi­bá­im ki­ja­ví­tá­sá­val ér­he­tek el si­ke­re­ket. Ren­ge­teg ener­gi­á­mat emész­tet­te fel, hogy rossz adott­sá­ga­i­mat lep­lez­zem, gyen­ge ké­pes­sé­ge­i­met ja­vít­gas­sam. Rá­jöt­tem, hogy ezt csak meg­lé­vő jó ké­pes­sé­ge­im ro­vá­sá­ra te­he­tem, ami semmi jóhoz nem vezet. Senki sem küzd­het saját ter­mé­sze­te ellen, meg kell ta­nul­ni a rossz tu­laj­don­sá­ga­ink­kal együtt élni, a jó adott­sá­ga­in­kat hasz­no­sí­ta­ni, ké­pes­sé­ge­in­ket fej­lesz­te­ni!"

„El­gon­dol­koz­tam azon, hogy job­ban kont­roll alatt kell tar­ta­nom az éle­tem, saját fej­lő­dé­se­met, hogy bol­dog­ság­hoz, si­ker­hez el­en­ged­he­tet­len az ön­is­me­ret, az ön­fej­lesz­tés. Fel­nyi­tot­ta a sze­mem az idő­gaz­dál­ko­dás té­má­ja, hogy mennyi „ha­szon­ta­lan" te­vé­keny­ség­re megy el az ember leg­na­gyobb ér­té­ke, az ideje. Épp ezért kü­lö­nö­sen fon­tos, hogy jól osszuk be a nap­ja­in­kat. Fel­hív­ta a fi­gyel­mem arra, hogy időn­ként az élet­ben az elő­re­ju­tás­hoz tudni kell nemet mon­da­ni."„Szá­mom­ra azért volt fon­tos,

● mert se­gí­tett meg­is­mer­ni ön­ma­gam
● mert remek esz­kö­zö­ket nyújt a jobb idő­gaz­dál­ko­dás­hoz
● mert rá­vi­lá­gít sok fon­tos do­log­ra,
● mert be­bi­zo­nyít­ja, hogy a szám­vi­te­li esz­köz­tá­rat nem csak köny­ve­lés­re és
a hall­ga­tók kín­zá­sá­ra lehet hasz­nál­ni!"


Laáb Ágnes: Kompetenciaga(rá)zdálkodás I. című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek