Randy C. Epping

Világgazdaság dióhéjban

Az új­sá­gok­ban, az in­ter­net-ol­da­la­kon, a te­le­ví­zió-és rá­dió­mű­so­rok­ban egyre gyak­rab­ban sze­re­pel­nek a vi­lág­gaz­da­ság ese­mé­nyei. Ha kö­vet­ni akar­juk a hí­re­ket, netán be is aka­runk kap­cso­lód­ni ebbe a vi­lág­mé­re­tű já­ték­ba, akkor be­szél­nünk kell a játék „hi­va­ta­los nyel­vét”. A Vi­lág­gaz­da­ság dió­héj­ban könnyed, ol­vas­má­nyos be­ve­ze­tés egy sokak szá­má­ra is­me­ret­len vi­lág­ba. Meg­tud­hat­juk töb­bek kö­zött, hogy mi a vir­tu­á­lis pénz, mi sze­re­pel egy mér­leg két ol­da­lán, ho­gyan mű­kö­dik a tőzs­de és az elekt­ro­ni­kus ke­res­ke­de­lem, s hogy mi­ként be­fo­lyá­sol­ja a mun­ka­erő-áram­lás a vi­lág­gaz­da­sá­got. A könyv első része lo­gi­kus fel­épí­tés­ben, nyolc­van­egy pont­ban a leg­fon­to­sabb fo­gal­ma­kat, je­len­sé­ge­ket, in­téz­mé­nye­ket és szer­ve­ze­te­ket veszi sorra, a rész­le­te­sebb ma­gya­rá­za­to­kat jól egé­szí­ti ki a könyv végén sze­rep­lő, rö­vi­debb meg­ha­tá­ro­zá­sok­kal szol­gá­ló ala­pos szó­jegy­zék. Randy Charles Ep­ping a Yale Egye­te­men vég­zett, tu­do­má­nyos fo­ko­za­ta­it a Notre Dame Egye­te­men és a Sor­bonne-on sze­rez­te. Eu­ró­pai és ame­ri­kai be­fek­te­té­si ban­kok mun­ka­tár­sa­ként Lon­don­ban, Ge­no­vá­ban és Zü­rich­ben dol­go­zott, je­len­leg egy sváj­ci il­le­tő­sé­gű, gaz­da­sá­gi ta­nács­adás­sal fog­lal­ko­zó nem­zet­kö­zi céget irá­nyít. A Kö­zép-Eu­ró­pa Ala­pít­vány el­nö­ke, hat nyel­ven be­szél.


Randy C. Epping: Világgazdaság dióhéjban című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek