Bóc István - Kaján Tibor

A kriminális hetedik bé

Min­den­fé­le gye­rek jár a Zebra utcai is­ko­lá­ba. A szü­lők kö­zött van rend­őr, ban­kár, maf­fi­ó­zó, de ide jár az al­vi­lág csa­va­ros eszű ügy­véd­jé­nek tompa agyú fi­acs­ká­ja is. És per­sze itt van Juli, akit ba­rá­tai és el­len­sé­gei nem túl ta­lá­ló­an csak Szörny­el­lá­nak ne­vez­nek. A gye­re­kek iga­zán te­li­be kap­ják az éle­tet! Hol min­den­fé­le rab­lá­sok­ba ke­ve­red­nek, hol az is­ko­la körül ólál­ko­dó ká­bí­tó­szer­áru­sok út­ja­it ke­resz­te­zik. Végül az osz­tály össze­tar­tá­sá­nak kö­szön­he­tő­en si­ker­rel ve­szik fel har­cot a bű­nö­zők­kel. A Kaján Tibor által il­luszt­rált hu­szon­hat csat­ta­nós tör­té­net mind­egyi­két egy-egy lo­gi­kai fel­adat zárja, ami egye­dül­ál­ló­an ész­pezs­dí­tő­vé teszi a köny­vet.

Bóc Ist­ván fi­zi­kus­ként vég­zett, je­len­leg egy acél­ke­res­ke­del­mi cég ter­mék­me­ne­dzse­re. Ed­di­gi köny­vei min­dig új­don­sá­got je­len­tet­tek, A sze­ren­cse tit­kai (Gon­dol­ko­dom, tehát nye­rek) című kötet több ki­adás­ban kelt el: az ér­dek­lő­dés kü­lö­nö­sen akkor ug­rott meg, ami­kor a szer­ző el­mé­le­ti mód­sze­rét meg­va­ló­sít­va né­hány ka­lan­dor ki­fosz­tot­ta a lon­do­ni Ritz szál­ló ka­szi­nó­ját.


Bóc István - Kaján Tibor: A kriminális hetedik bé című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek