Bóc István - Kaján Tibor

A szerencse titkai

Ez a könyv tan­könyv. Egy tan­könyv, mely be­ve­zet a nye­rés nem is túl bo­nyo­lult tu­do­má­nyá­ba. Sokan talán úgy érzik, hogy a sze­ren­cse­já­té­kok –ne­vük­nek meg­fe­le­lő­en- ki­zá­ró­lag a sze­ren­csén ala­pul­nak. Nincs tel­je­sen iga­zuk. Könnyű be­lát­ni miért: Min­den hor­gász is ilyen­faj­ta já­té­kot ját­szik: nyer, ha be­kap­ja a hal a hor­got, ha nem ve­szít. De ki ál­lí­ta­ná, hogy min­den hor­gász egy­for­ma eséllyel fog halat? A hor­gá­szat mű­vé­szei tud­ják, mi­ként vált­sák a ka­pást halra. E könyv arra tanít, mi­ként ké­szít­sük elő hor­gun­kat, ha For­tu­na ke­gye­i­re hor­gá­szunk.


Bóc István - Kaján Tibor: A szerencse titkai című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek