Devecsery László - Király Eszter

Ünnepi mintakönyv

Az év ün­ne­pe­it és ki­emel­ke­dő idő­sza­ka­it sok­fé­le ere­de­tű jel­kép, mo­tí­vum il­let­ve dí­szí­tő­elem kí­sé­ri, ezek­ből vá­lo­gat a kötet. Gye­re­kek és szü­lők egy­aránt ké­szü­lőd­het­nek a kü­lön­bö­ző ün­ne­pek­re a min­ta­könyv mo­tí­vu­ma­it fel­hasz­nál­va. A saját ké­szí­té­sű aján­dé­kok­nak külön va­rá­zsuk van, me­lyek töb­bet őriz­nek az aján­dé­ko­zó sze­mé­lyé­ből, mint a vá­sá­rolt tár­gyak. Al­kos­sunk tehát szép dol­go­kat!

Egy a mai kép­vi­lág­nak meg­fe­le­lő, de a ha­gyo­má­nyo­kat is őrző, a szép raj­zok kul­tú­rá­ját su­gal­ló gyűj­te­ménnyel igyek­szünk hoz­zá­já­rul­ni az ün­ne­pek fé­nyé­hez Új­év­től Hús­vé­ton és Pün­kös­dön át egé­szen Ka­rá­cso­nyig.

De­ve­csery Lász­ló, a szö­veg írója a nép­me­sék, nép­mon­dák, nép­szo­ká­sok vi­lá­gá­nak jó is­me­rő­je, Ki­rály Esz­ter, az il­luszt­rá­ci­ók ké­szí­tő­je a Ma­gyar Ipar­mű­vé­sze­ti Fő­is­ko­la cso­ma­go­lás­gra­fi­kai és ti­pog­rá­fi­ai sza­kán vég­zett, emel­lett pszi­cho­ló­gi­át ta­nult.


Devecsery László - Király Eszter: Ünnepi mintakönyv című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek