Minőség és megbízhatóság a menedzsmentben

Az első meg­bíz­ha­tó­ság­el­mé­le­ti vizs­gá­la­to­kat az1940-es évek­ben, re­pü­lő­gé­pek elekt­ro­ni­kai al­kat­ré­sze­in vé­gez­ték, ám szé­les­kö­rű­en csak az 1970-es évek­ben kezd­tek el­ter­jed­ni. Az 1980-as évek ele­jén a japán ipari ter­mé­kek és fo­gyasz­tá­si cik­kek meg­bíz­ha­tó­sá­gá­nak pá­rat­lan fej­lő­dé­se újabb len­dü­le­tet adott a meg­bíz­ha­tó­ság­el­mé­let és mód­sze­rei to­vább­fej­lő­dé­sé­nek. A BME Me­nedzs­ment és Vál­la­lat­gaz­da­ság­tan Tan­szé­kén is ebben az idő­szak­ban kez­dőd­tek meg a ku­ta­tá­sok. A közel három év­ti­ze­des ta­pasz­ta­lat ered­mé­nye­i­nek ok­ta­tás­ban al­kal­maz­ha­tó össze­fog­la­lá­sát tart­ja ke­zé­ben az ol­va­só.


Kövesi János (szerk.): Minőség és megbízhatóság a menedzsmentben című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek