Alison Gopnik

A babák filozófiája

Amit a babák az igazságról, a szeretetről és az élet értelméről gondolnak

 

A kis­ba­bák sok szem­pont­ból tu­da­to­sab­bak ná­lunk. A fel­nőt­tek rög­zült min­ták sze­rint élik éle­tü­ket, ám a fel­fe­de­zés­re nyi­tott babák min­den apró vál­to­zást gon­do­san meg­fi­gyel­nek a szá­muk­ra még új és iz­gal­mas vi­lág­ban. Így vál­nak az em­be­ri faj ku­ta­tó-fel­fe­de­ző­i­vé, akik apró tu­dó­sok­ként von­nak le pon­tos kö­vet­kez­te­té­se­ket az ál­ta­luk vég­zett sta­tisz­ti­kai elem­zé­sek­ből. Elmés kí­sér­le­te­ket vé­gez­nek, hogy ki­de­rít­hes­sék, ho­gyan lehet anyu­ból egy mo­solyt ki­csi­kar­ni, vagy meg­pör­dí­te­ni a böl­cső fö­lött lógó já­té­kot. Gop­nik for­ra­dal­mi­an új szem­lé­le­tű kö­te­té­ből nem­csak az em­be­ri agy mű­kö­dé­sé­ről, de a sze­re­tet misz­té­ri­u­má­ból is sok min­dent meg­tud­ha­tunk a kis­ba­bák szem­szö­gé­ből.

Al­i­son Gop­nik a Ka­li­for­ni­ai Egye­tem pszi­cho­ló­gia­pro­fesszo­ra. Az élet korai sza­ka­sza­i­ban tör­té­nő ta­nu­lá­si fo­lya­ma­tok­kal kap­cso­lat­ban több nagy si­ke­rű köny­vet je­len­te­tett meg az évek során. Ma­gya­rul Böl­csek a böl­cső­ben cím­mel je­lent meg az előző kö­te­te.

 


Alison Gopnik: A babák filozófiája című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: epub, pdf.

Ajánlott könyvek