Múzeumi tanulás

Ma­gyar­or­szá­gon éven­te mint­egy 10 mil­lió lá­to­ga­tó ke­re­si fel az or­szág 800 mu­ze­á­lis in­téz­mé­nyét. A lá­to­ga­tók közt sok a gyer­mek, akik óvo­dai vagy is­ko­lai cso­port­ban ér­kez­nek. A gyer­me­kek jó ré­szét szülő vagy pe­da­gó­gus hozza, azért, hogy a mú­ze­um­ban kü­lön­le­ges él­mé­nyek kö­ze­pet­te ta­nul­ja­nak. Nem kevés azok­nak a fel­nőt­tek­nek a száma sem, akik szin­tén ta­nu­lá­si szán­dék­kal ér­kez­nek, le­gyen az tu­da­tos tö­rek­vés vagy csak az új, is­me­ret­len meg­is­me­ré­sé­nek vágya. A ma mú­ze­u­ma sok­fé­le funk­ci­ót tölt be: gyűjt, rak­tá­roz, kutat és ki­ál­lít, emel­lett is­me­ret­ter­jesz­tő könyv­tár és do­ku­men­tá­ci­ós köz­pont is, amely­ben elő­adó­ter­mek és mű­he­lyek mű­köd­nek, ét­ter­met nyi­tot­tak, kon­cer­te­ket és bá­lo­kat ren­dez­nek. Mi örü­lünk annak, hogy a mú­ze­um újra nép­sze­rű, fon­tos in­téz­mé­nye lett az elit­kul­tú­rá­nak, s nyi­tott a tö­meg­kul­tú­ra, a köz­mű­ve­lő­dés felé is, csen­des, ma­gasz­tos temp­lom­ból élő, ér­de­kes hely­szín­né vált. Di­va­tos hely lett, ahol gya­kor­ta illik meg­je­len­ni, ahol iz­gal­mas szel­le­mi ka­lan­dok­ra szá­mít­hat a lá­to­ga­tó – és arra is, hogy az in­terp­re­tá­tor, a mú­ze­um­pe­da­gó­gus, és gyak­ran a ku­ta­tó, a ku­rá­tor is tár­sá­ul sze­gő­dik a mű­vek­hez, tár­gyak­hoz ve­ze­tő úton.

Ebben a kö­tet­ben kül­föl­di és hazai szer­zők, a mú­ze­u­mi világ is­mert szak­em­be­rei gyűj­töt­ték össze a mú­ze­u­mi is­me­ret­át­adás­sal, mú­ze­u­mi ta­nu­lás­sal kap­cso­la­tos ta­pasz­ta­lat leg­ja­vát. A kö­te­tet ha­szon­nal for­gat­hat­ják pe­da­gó­gu­sok, is­ko­lai sza­bad­idő - szer­ve­zők, köz­ok­ta­tá­si ve­ze­tők, min­den mú­ze­um­ban dol­go­zó szak­em­ber, és mind­azok, akik kul­tú­rá­ról, kom­mu­ni­ká­ci­ó­ról, pe­da­gó­gi­á­ról ta­nul­nak vagy ta­ní­ta­nak. Az al­ko­tók re­mé­lik, hogy együtt­mű­kö­dé­sük hoz­zá­já­rul a mú­ze­u­mok nép­sze­rű­sé­gé­nek itt­hon is ta­pasz­tal­ha­tó nö­ve­ke­dé­sé­hez.


Vásárhelyi Tamás (szerk.) - Kárpáti Andrea (szerk.): Múzeumi tanulás című e-könyve elérhető az Interkönyv oldalán a következő formátumokban: pdf.

Ajánlott könyvek